အရှင်သီရိ ဟောကြားသော တရားတော်များ နှင့် သင်တန်းများ

Right click on the audio or video icon, choose "save link as" and save to your desire location.

အသံနှင့်ရုပ်ဖိုင်ကို သိမ်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ အသံ၊အရုပ်ပုံတွင် right-click နှိပ်၍  "save link as" ရွေးပါ။