ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အပိုင်း ၉၇ - သမထပိုင်း ခဏိကသမာဓိနှင့် ဝိပဿနာပိုင်း ခဏိကသမာဓိတို့ ကွဲပြားခြားနားပုံ
2022-07-06
Quantum Buddhist USA
true