ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အပိုင်း ၁၀၀ - တောလေးဆယ်တရားတော် - အပိုင်း ၁
2022-07-27
Quantum Buddhist USA
true