ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်)
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ
ဘဝသံသရာ ကံစေရာ တရားတော် - အပိုင်း - ၅
2022-10-05
Quantum Buddhist USA
true