ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
အတိတ်နှင့် အနာဂတ်ကို လက်တွေ့ဝိပဿနာ ရှုနည်း
2022-11-02
Quantum Buddhist USA
true