ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ပရမတ်ဩဇာကို လက်တွေ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
2023-01-04
Quantum Buddhist USA
true